Úhrady za služby

oddělovací čára
Sociální služba "Domov pro osoby se zdravotním postižením"

Za poskytované sociální služby v "Domově pro osoby se zdravotním postižením", klient platí:


1) Ubytování: také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu,elektrické energie,praní,žehlení a drobné opravy v domácnostech.
Denně za jednolůžkový pokoj 305,- Kč


2) Stravování: strava je poskytována 5x denně na základě předem zveřejněného jídelního lístku. Stravu je možné upravit podle individuální potřeby klienta, nebo na základě doporučení lékaře s ohledem na zdravotní stav, poskytnout stravu dietní nebo diabetickou.
Denně za celodenní stravu 255,- Kč
Nezaopatřené děti hradí stravu ve výši 80,- Kč


3) Příspěvek na péči: ve výši přiznaného měsíčního příspěvku.


4) Za sjednané fakultativní činnosti: doprava klienta nebo jeho věcí, podle ujednání.
Částka za tuto fakultativní činnost činí 6,- Kč za 1 km jízdy.


Stanovení úhrady, cen jednotlivých jídel, úhrady nákladů při pobytu klienta mimo Domov najdete ve vnitřním předpisu „Úhrada za poskytované sociální služby DOZP.“


oddělovací čára
Sociální služba "Chráněné bydlení"

Za poskytované sociální služby v "Chráněném bydlení", klient platí:


1) Ubytování: včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
Denně 270,- Kč,


2) Stravování: Stravování v jednotlivých domácnostech je zajištěno svépomocí. Strava je připravována za případné dopomoci asistentů minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně na základě předem individuálně domluveného jídelního lístku. Stravu je možné upravit podle individuální potřeby klienta, nebo na základě doporučení lékaře s ohledem na zdravotní stav, poskytnout stravu dietní nebo diabetickou. Klient se zavazuje přispívat do společného rozpočtu domácnosti na stravování.
Příspěvek do společného rozpočtu domácnosti činní denně 133,- Kč
Stravování je možné individuálně zajistit i dovozem hotových jídel od externích dodavatelů.
Úhrada stravy dodavatelsky probíhá z vlastního rozpočtu domácnosti na stravování, případně individuálního rozpočtu klienta na stravování.

Asistent vhodným způsobem motivuje klienty, tak aby domluvený jídelníček přiměřeně odpovídal věku,zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.


3) Příspěvek na péči: Podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Cena za provedené úkony podpory činní za hodinu 135,-Kč


4) Za sjednané fakultativní činnosti: doprava klienta nebo jeho věcí, podle ujednání.
Částka za tuto fakultativní činnost činí 6,- Kč za 1 km jízdy.


 
oddělovací čára

Počet návštěv:  407560|  ©2006 - 2015 DOZP Pata Hazlov tvorbawww.fotoas.cz